Anorektal Malformasyonlar (ARM)

Yenidoğanlar ve diğer çocuklarda anorektal bölge, sıklıkla fizik inceleme dışı bırakılmaktadır. Anorektal bölge hiçbir zaman fizik muayene dışı bırakılmamalıdır. Özellikle yenidoğanlarda bu bölgenin anomalileri sindirim sisteminin en sık görülen doğmalık anomallilerindendir. Tüm yenidoğanlarda anüs normal olsa da yumuşak bir sondanın rektuma itilmesi fizik incelemenin bir parçası olmalıdır. Ayrıca iyice yağlanmış küçük parmakla nazik bir rektal tuşe ile mekonyum özelliği, pelvis içi anotomi ve karın alt kitleleri konusunda bilgi edinilmiş olur. Büyük bebekler ve çocuklarda rektal tuşe fizik incelemenin sonunda yapılmalıdır.

Dışkılama istemli bir işlemdir. Normal bir dışkılama kontrolü puborektalis kasının etkili fonksiyonuna bağlıdır. Kişi dışkılama istediğinde puborektalis kası istemli olarak gevşer. Alt rektumun dolması ile iç anal sfinkterin refleks gevşemesi dışkının anüsten çıkabilmesini sağlar.

Anorektal anomaliler:

-Doğumsal anal darlık

Tedavisinde anal dilatasyonlar yapılır.

-Anterior ektopik anüs

Anüs normal bulunması gereken yerin daha önünde dışarı açılmaktadır. Rektum puborektal kasın içinden geçip geçmemesi dışkı kontrolü açısından önemlidir.

-Anorektal atrezi

Anorektal anomalilerin ağır formlarıdır. 5000 canlı doğumda bir izlenir. Erkek/kız oranı 3/2’dir.

Dışkı kontrolu, atretik rektum ucunun levator ani ile ilişkisine bağlıdır. Rektum, levator ani kası üzerinde sonlanıyorsa yüksek tip, levator kası içinde sonlanıyorsa intermediate tip, rektum sonlanmadan önce puborektalis kası içinden geçmişse alçak tip anorektal atrezi denir (Şekil-14).

Anorektal atrezili erkek bebeklerin % 70’inde, kız bebeklerin % 90’ında rektumu çevre dokulara bağlayan rektal fistül bulunur.

Anorektal atrezili bebeklerin % 6’sı düşük doğum ağırlıklı, % 6’sında özofagus atrezisi, % 25’inde genitoüriner anomaliler ve bazı olgularda sakral anomaliler bulunabilir.

Anorektal malformasyonu tespit edilen bebek çocuk cerrahisinin bulunduğu merkeze uygun koşullarda gönderilmelidir. Çocuk cerrahisine getirilen bebekte anorektal malformasyon tipi belirlenir. Anorektal atrezili bebekte doğumdan sonra GİS’e bir miktar hava geçmesi için 12-16 saat kadar beklenir. Sonra grafi çekmek için bebek baş aşağı pozisyonda 2-3 dakika bekletilip bu pozisyonda normal olması gereken anüs boyu baryumla işaretlenir ve lateral pelvis grafisi alınır. İçi gazla dolu genişlemiş terminal rektum ile radyoopak baryum işareti ile olan mesafeye göre atrezinin tipi değerlendirilir. Fistül varsa fistülografi ile fistül uzantısı gözlenir. Üretrogram, voiding sistogram yapılarak genitoüriner sistem ile fistülöz ilişki incelenir. USG ve İVP ile genitüriner sistem incelenir. Özofagus atrezisi ve başka ek anomali yönünden araştırma yapılır. 2 yönlü pelvis-lumbosakral grafisi çekilerek sakral kemik anomalileri araştırılıp anorektal malformasyonun şekline göre cerrahi tedavi planlanır. Cerrahinin temel amacı, rektum ve anüsün anatomik yerine getirilmesi ve dışkı kontrolüdür.


Okunma Sayısı : 1424