Sadise-Mustafa KÖSEOĞLU Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı Yüksek Öğrenim Karşılıksız Burs Şartnamesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — Bu Şartnamenin amacı, Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından eğitimlerini sürdürecek yeterli, maddi olanaklara sahip olmayan yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Şartname, Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu (vakıf kurulduğunda) tarafından sonraki maddelerde belirtilen kriterlere göre belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülüklerikapsar.

Dayanak

MADDE 3 — Bu Şartname kuruluş aşamasında olan vakfın, hazırlanacak vakıf senedine dayanılarak oluşturulmaktadır.

Tanımlar

MADDE 4 — Bu Şartnamede geçen;

Vakıf : Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfını,
Vakıf Senedi : Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı Senedini,
Yönetim Kurulu : Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulunu,
Vakıf Öğrenci İşleri : Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı Öğrenci İşleri Birimini,
Öğretim Kurumu : Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunu,
Öğrenci : Yüksek öğrenim öğrencilerini,
Burs : Bu Şartname hükümlerine göre, öğrenciye yapılan karşılıksız aylık ödemeyi
Burs Tahsis Kontenjanı : Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek burs verilecek öğrenci sayısını,
İhtiyaç : Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

Başarı (Yeterlik): Yeni başlayan öğrencilerde, öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, yüksek öğretim kurumuna kayıt olduğunu gösterir belge, ara sınıflarda ise yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,

Normal Öğrenim Süresi : Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

Ek Süre : Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,

Öğretim Yılı : 1 Ekim tarihi ile izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Dönemlerinin Tespiti

MADDE 5 — Vakıf bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme dönemini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Burslar 1 Ekim ile 31 Mayıs tarihleri arasında sekiz ay boyunca eşit miktarlarla ödenir. Burs miktarı aylık 400 TL’sıdır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

MADDE 6 —

a) Başka vakıflardan veya kişilerden ya da birden fazla kurumdan öğrenim kredisi veya burs alan öğrencilere,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere(yaz tatilinde çalışanlar hariç),

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Öğrenim giderlerinin tamamı Devlet tarafından karşılanan Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h) Yüksek lisans öğrencilerine (Tıp Fakültesi hariç),

k) Yaşadığı hanede kişi başına düşen net gelir brüt asgari ücretin 2/3 ünden fazla olan öğrencilere,

l) Yasa dışı olaylara ve gösterilere katılanlara, terör örgütlerine üye olanlara,

m)Sigara, alkol ve uyuşturucu kullananlara,

n)Bir sömestre süresince derslere yasal mazeretlerle katılmama süresinden fazla katılmayanlara

o) Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

p) Vakıf Üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Başvuru Koşulları

MADDE 7—

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

b. Herhangi bir Yüksek Öğrenim kurumunda eğitim için kayıt yaptırmış olmak (yeni başlayan öğrenciler için) veya ara sınıflardan birinde öğrenci olmak,

c. Altıncı maddede belirtilen engelleyici özelliklerden herhangi birini taşımamak

MADDE 8 — Başvuru sahibi öğrencinin ebeveynlerinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanmamaları ve başvuru döneminde veya daha önceki dönemlerde yasa dışı olay ve gösterilere katılmamış ve terör örgütlerine üye olmamış olmaları gereklidir.Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

MADDE 9 —

a. Ailenin ekonomik durumunun öğrencinin eğitimini sürdürebilecek düzeyde olmadığının belgelenmesi gereklidir. Öğrenci, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır. Bütün belgeler resmi kurumlardan alınmış olmalı ve ıslak imza ve gereğinde mühür içermelidirler. Fotokopi, faks veya e-mail ile edinilmiş belgeler kabul edilmezler. Gereğinde ve zorunluluğunda noter tasdikli suretler kullanılabilirler.

b. Burs talebinde bulunan öğrencilerin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin 2/3′ünden az olması şarttır.

c. Anne ve/veya babası vefat etmiş, kimsesiz yoksul öğrenciler öncelikle tercih edilirler.

Başarılı Olmak

MADDE 10 — Öğrencinin eğitim gördüğü kurumda her yıl bütünleme olmaksızın bir üst sınıfa geçmesi bursun devamı için zorunludur. Burs kontenjanına göre başvuranların değerlendirilmesinde ve sıralamasında sayılan koşullar yanında öğrencilerin okula yerleştirme puanı, sınıf geçme durumu, öncelikli kriterler olarak değerlendirilir ve yüksek puanlılar öncelikle tercih edilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Türü

MADDE 12 — Şartnamede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile Türkiye’deki Devlet üniversitelerine bağlı lisans eğitimi veren ve seçme ve yerleştirme sınavlarıyla girilen fakülteler ile 2 yıllık ön lisans programlarından birini kazanmış ve kaydını yaptırmış (AÖF hariç) veya bunların herhangi birinde öğrenci olanlar karşılıksız yüksek öğrenim bursu için başvuruda bulunabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Burs Tahsis İşlemleri

Burs Başvurusu

MADDE 13 — Burs almak isteyen öğrenciler aşağıda sıralanan belgelerin orijinalleri ile başvuruda bulunurlar. Fotokopi, faks veya e-mail ile edinilmiş belgeler kabul edilmezler. Gereğinde ve zorunluluğunda noter tasdikli suretler kullanılabilir.

a. Burs verilme şartlarını taşıdıklarını belirten dilekçe (Ek-A)

b. Noter veya muhtardan alınmış resimli Nüfus Cüzdanı sureti

c. İkametgah belgesi

d. Cumhuriyet Savcılığından/adli sicil bürosundan alınmış adli sicil durum belgesi

e. Kendisinin ve ailesinin maddi durumunu gösteren belgeler, ilgili kurumlardan alınmış maaş belgesi, sigorta belgesi, fakirlik belgesi,

f. Yeni başlayan öğrenciler için ÖSYM sonuç ve yerleştirme belgesinin noter tasdikli sureti,

g. Ara sınıf öğrencileri için önceki dönemlere ait not dökümü, başarı durumunu ve sömestre veya yıl kaybı olmadığını gösteren ve ilgili Dekanlıkça veya Müdürlükçe düzenlenmiş belge

h. İki adet fotoğraf

i. İletişim bilgileri (kendine ve ailesine ait)

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

MADDE 14 — Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri değişikliğin ortaya çıkmasından sonraki ilk onbeş gün içerisinde vakfa bildirmekle yükümlüdür.

Ek Belge İsteme

MADDE 15 — İlk başvuruda veya bursun devamı sırasında vakıf ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutar. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Vakıf Öğrenci İşleri Birimine vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi

MADDE 16 — Öğrencilerden alınan belgeler Vakıf Öğrenci İşleri Birimince incelenerek işleme konulur.

Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

MADDE 17 – Başvurular her yıl Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen öğrencinin talebi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde değerlendirilerek burs isteği kabul veya reddedilir. Yönetim Kurulu burs talebini kabul edip etmemekte serbesttir. Burs talebi kabul edilenler için karşılıksız burs kazanılmış bir hak niteliğinde değildir bursun aktif hale geçirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun yetkileri saklıdır. Vakfın kuruluş aşaması tamamlanıp tüzel kişilik kazanıncaya kadar bu değerlendirmeler Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU tarafından yapılır.

Taahhütname

MADDE 18 — Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi kendisi ve velisi imzalayarak vakfa teslim etmekle yükümlüdür.

Burs Dosyası ve Numara Verilmesi

MADDE 19 — Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.

Belge ve Durum Araştırması

MADDE 20 – Vakıf gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu anında kesilir.Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci vakfın hiç bir yardım ya da hizmetinden faydalandırılamaz.Vakıf tarafından bu öğrencilere ödenen bursların tahsil edilmesi için taahhütnamede de belirtildiği şekilde yargı ve icra yoluna başvurulması yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Ödemeleri:

MADDE 21 — Başvurusu onaylanan öğrencilerinin bursları; Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek bankanın herhangi bir yurtiçi şubesinden öğrenci adına açılmış banka hesabına havale edilir. Nakit olarak ödeme yapılmaz. Verilen burslar sadece o yılki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

Burs Süresi

MADDE 22 — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması ve başvuru şartlarında herhangi bir değişiklik olmamak koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Zorunlu hazırlık sınıfları da normal eğitim süresinden sayılırlar.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

MADDE 23 — Vakıftan burs alan öğrenciler; başarı durumlarını gösterir belgeyi her yıl Eylül ayı sonuna kadar Vakfa bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca burs alan öğrenciler yıl içerisinde başarı durumlarında meydana gelen bursluluk durumuna etki edecek değişiklikleri öğretim kurumlarınca ilan vb. yollarla kendilerine bildirilmesini takip eden 15 gün içerisinde yazılı olarak Vakfa bildirmek zorundadırlar.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

MADDE 24 — Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrenciye verilecek bursun süresi eski öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

MADDE 25 — Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Burs Kesilmesi:

MADDE 26 — Burs alma şartlarından herhangi birini kaybettiği sonradan anlaşılan öğrencilerin bursları Yönetim Kurulu kararı kesilir. Bu karar öğrenci veya velisine derhal tebliğ edilir.Şartnamenin 6. maddesinde belirtilen hususlardan herhangi birisinin varlığının tespiti halinde burs ödemeleri Yönetim Kurulu kararı kesilir.Vakfımızdan Yükseköğrenim bursu alan ve asgari ücret düzeyinde yahut daha yüksek aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler bu durumlarını derhal Vakfa bildirmek zorundadır Bu fıkra kapsamındaki öğrencilerin bursları kesilir ve durumlarını Vakfa bildirmeyen öğrencilere tespit tarihine kadar ödenen bütün burs ücretleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Öğretim Kurumlarının sömestr tatili yahut yaz tatili nedeniyle kapalı bulunduğu zamanlarda çalışan öğrenciler bu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmez

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

MADDE 27 — Vakıf tarafından şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olduğu tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir.

Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 28 — Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Vakfa durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi ile burs başvurusu yeniden değerlendirilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 29 — Çeşitli nedenlerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 30 — Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve daha sonraki başvuruları kabul edilmez.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 31 — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları anında kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 32 — Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir.

Öğretim Kurumlarınca Disiplin Cezası Verilenlerin Burslarının Kesilmesi

MADDE 33 – Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Taahhütname gereğince o tarihe kadar yapılan bütün ödemeler yasal faizleri ile tahsil ediliriler.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Burs Ödemelerinin Geri Tahsili

MADDE 34 — Bu Şartnamenin 22. maddesi uyarınca yapılan tespit neticesinde geçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan öğrencilerin bursu kesilir. Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Vakıfça geri alınır.Öğrenciye burs verilmekte iken bursunun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilmiş kabul edilir. Ödenen burs miktarları bu Şartnamenin hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

Bilgi Verme

MADDE 35 — Öğretim kurumları, burs verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirirler.

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 36 — Bu Şartnamede hüküm bulunmayan durumlarda varsa konuya ilişkin Vakıf Senedi hükümleri, yoksa her halükarda Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 — Bu Şartname vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını takiben Vakıf idaresince yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 — Bu Şartname hükümlerini Yönetim Kurulu ve Vakıf Genel Sekreterliği yürütür. Bu şartnameye ilişkin hükümler Vakfın kuruluş aşaması tamamlanıp tüzel kişilik kazanıncaya kadar Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU tarafından yürütülür.

MADDE 39 — Başvuruda bulunan öğrenci veya velisi 39 maddeden oluşan bu Burs Şartnamesi hükümlerine riayet edeceğini peşinen kabul eder.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfına bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Prof. Dr. Vedat KÖSEOĞLU

Mutlukent Mahallesi 1940. Sokak No: 40

Ümitköy Ankara


Okunma Sayısı : 6164